Voimassaolevat säännöt: 19.04.2022


I LUKU
NIMI JA TARKOITUS


1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kouvolan Kokoomus r.y..
Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen Kokoomus r.p:een
ja Kokoomuksen Kaakkois-Suomen piiri:een, joista edellistä näissä
säännöissä sanotaan puolueeksi ja jälkimmäistä piiriksi, sekä
mahdollisesti Kokoomuksen Kouvolan kunnallisjärjestö:een, jota
näissä säännöissä sanotaan kunnallisjärjestöksi.
Yhdistyksen kotipaikka onKouvola.


2§ TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kansallinen Kokoomus r.p:n
omaksumien, seuraaville pääperiaatteille rakentuvien pyrkimysten
toteuttamiseksi:
-Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen
lisääminen kansainvälistä oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta
vuorovaikutusta edistämällä,
- isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja
vahvistaminen,
- yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja
sosiaalisesti turvattuun elämään tähtäävän sekä jokaisen ihmisen
henkisen kasvun ja persoonallisuuden laajentamisen oikeutta
kunnioittavan yhteiskunnallisen vakaumuksen edistäminen,
- yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten
tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, kansalaisten
perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen
moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan kansanvaltaisen
yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen,
- edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalle
taloudelliselle toiminnalle, joka edistää sosiaalista turvallisuutta
ja hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä maailmassa.


3§ TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
1) osallistua valtiollisiin, alueellisiin, kunnallisiin ja muihin
yhteiskunnallisesti merkittäviin vaaleihin sekä tukea ja avustaa
vaaleissa ehdokkaana olevia ihmisiä ja puolueen vaalitoimintaa,
2) harjoittaa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä,
julkaisutoimintaa ja vaalitoimintaa sekä järjestää kokouksia,
kursseja, seminaareja, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

1) määrätä varsinaisille jäsenilleen jäsenmaksuja ja
kannattajajäsenille kannatusmaksuja;
2) ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia;
3) omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä sekä osakkeita,
4) järjestää keräyksiä ja arpajaisia;
5) harjoittaa koulutus- ja kustannustoimintaa; ja
6) harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tavaroiden ja
palvelujen myynti- ja vuokraustoimintaa,
7) harjoittaa ravitsemus- ja majoitusliiketoimintaa


II LUKU
JÄSENET JA PÄÄTÖSVALTA


4§ JÄSENET
Varsinaiset henkilöjäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi henkilöjäseneksi yhdistyksen hallitus voi
hyväksyä viisitoista (15) vuotta täyttäneen ihmisen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä puolueen yleiset
periaatteet.
Yhdistyksen varsinainen henkilöjäsen tai jäseneksi pyrkivä ei saa
kuulua muuhun puolueeseen.
Yhdistyksen varsinainen henkilöjäsen saa kuulua varsinaisena
jäsenenä ainoastaan yhteen puolueen jäsenyhdistykseen.
Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen
toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenen. Yhdistyksellä voi olla
vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen
toiminnassa ansioituneen jäsenen.
Kannattajajäsenet
Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä
oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön sekä oikeuskelpoisen ihmisen.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jos varsinainen jäsen, kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja tai
kannattajajäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä
kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai on erosta ilmoitettava yhdistyksen kokouksessa
tai sen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Ero yhdistyksestä tulee voimaan, kun siitä on sääntöjen mukaan
ilmoitettu. Eronnut jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne
taloudelliset velvoitteensa yhdistykselle sinä kalenterivuotena,

jona erosta ilmoitetaan.
Jos varsinainen jäsen ei suorita jäsenmaksuaan taikka on muuten
jättänyt toteuttamatta ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen
liittyessään on sitoutunut, tai jos hän on toiminut yhdistyksen
sääntöjen vastaisesti tai muutoin yhdistystä vahingoittavalla
tavalla, on hallituksella oikeus erottaa hänet.
Yhdistyksen on erotettava varsinainen jäsen, kunniajäsen tai
kannattajajäsen, joka liittyy jäseneksi toiseen puolueeseen tai sen
jäsenyhdistykseen tai on valtiollisissa, alueellisissa tai
kunnallisissa vaaleissa ehdolla toisen puolueen tai poliittisen
liikkeen tunnuksella tai muulla ehdokaslistalla.
Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen
kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan.
Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä
sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset hyväksyy
vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä erottamispäätöksen,
se tulee voimaan heti.


6§ JÄSENMAKSUT
Jokainen varsinainen jäsen ja kannattajajäsen suorittaa puolueelle
ja yhdistykselle jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen
syyskokous yhdistyksen osalta ja puoluevaltuusto puolueen osalta
seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistaa.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua
yhdistykselle. Yhdistys on kuitenkin velvollinen maksamaan
puolueelle jäsenmaksun heidänkin osaltaan.


7§ PÄÄTÖSVALTA
Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Toimeenpanovalta on hallituksella.


III LUKU
YHDISTYKSEN KOKOUS


8§ KOKOUSTEN AJANKOHTA
Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta,
kevätkokous huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous
tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti
ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään yhden (1)
kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty.


9§ KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.
Kokouskutsu on lähetettävä postitse, sähköpostitse tai
tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen
yhdistyksen varsinaisille jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen
kokousta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.


10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN OSALLISTUMINEN
Äänioikeus
Kokouksessa on kullakin erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella
yhdistyksen varsinaisella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus
Kokous voi myöntää läsnäolo-oikeuden tai läsnäolo- ja puheoikeuden
sitä pyytäville ihmisille.
Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen päätöksellä osallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana. Tarkempia määräyksiä tästä annetaan tarvittaessa äänestysja vaalijärjestyksessä.
Yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen
osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen
kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan
viikkoa ennen kokousta. Tällöin kutsuaika lasketaan viimeisestä
ilmoittautumispäivästä.


11§ PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA
Päätökset tehdään asiakysymyksissä ehdottomalla ääntenenemmistöllä,
mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli
ensimmäisellä äänestyskierroksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa
tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle
pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita
valitsematta olevien määrään nähden. Vaalissa on äänestettävä niin
monta ehdokasta kuin on valittavia. Äänten mennessä tasan ratkaisee
arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin enemmistö
äänivaltaisista osanottajista sitä pyytää.


12§ ALOITEOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA
Oikeus aloitteiden tekemiseen yhdistyksen kokoukselle on yhdistyksen
varsinaisilla henkilöjäsenillä.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on jätettävä
yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
kokousta. Muut aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen hallitus
esittää tehdyt aloitteet lausunnollaan varustettuina yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi.


13§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN ASIAT
Kevätkokous
Kevätkokouksessa
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan
tarkastajat ja ääntenlaskijat, - todetaan kokouksen osanottajat,
laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
- käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä
kalenterivuodelta
- käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai
tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille
vastuuvelvollisille
- käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
- valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön
kokouksiin, piirikokouksiin, puoluekokoukseen sekämuihin kokouksiin,
joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa
- käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän
toiminnasta edellisen kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta, ellei sitä
anneta kunnallisjärjestön kokouksessa, sekä selostus poliittisesta
tilanteesta Syyskokous
Syyskokouksessa
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan
tarkastajat ja ääntenlaskijat
- todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
- päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan palkkioista
- määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen
suuruus ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
- valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä
näille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastaja.
- valitaan hallituksen puheenjohtaja
- valitaan hallituksen muut jäsenet
- käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
- kuullaan poliittinen tilannekatsaus
Ylimääräinen kokous
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään asiat, jotka
kokouskutsussa on mainittu, sekä hallituksen esittämät kysymykset,
jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei tarvitse
mainita kokouskutsussa.


IV LUKU
HALLITUS


14§ HALLITUKSEN JÄSENET
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja puheenjohtajana ja kahdesta
kahdeksaan (2-8) yhdistyksen kokouksen valitsemaa muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosi ja se alkaa valintakokouksen
päättyessä ja päättyy seuraavan valintakokouksen päättymiseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä
tarvittaessa taloudenhoitajan. Tehtävät voidaan vahvistaa myös
syyskokouksessa. Sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät voidaan
yhdistää. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä
määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.


15§ HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii.


16§ HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Kokouskutsu on lähetettävä postitse, sähköpostitse tai
tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen
hallituksen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.
Kiireellisiä poliittisia kysymyksiä käsittelemään voidaan hallitus
kutsua koolle ilman määräaikaa.
Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.
Hallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä
käyttäen.


17§ PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen,kun yli puolet jäsenistä on saapuvilla
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.


18§ ALOITEOIKEUS HALLITUKSEN KOKOUKSELLE
Oikeus aloitteiden tekemiseen hallituksen kokoukselle on yhdistyksen
jäsenillä, kunnallisjärjestön hallituksella, piirihallituksella ja
puoluehallituksella.


19§ PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS
Hallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin
henkilöille.


20§ PÄÄTÖKSENTEKO
Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä

tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa
arpa.


21§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten
edellyttävät:
1) johtaa yhdistyksen toimintaa puoluehallituksen ja
piirihallituksen ohjeiden sekä yhdistyksen kokousten päätösten
mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan
kehittämiseksi,
2) valvoa sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten
noudattamista,
3) valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja
kutsua kokoukset koolle,
4) valmistella ja ohjata valtiollista, alueellista kunnallista ja
muuta vaalitoimintaa puoluehallituksen ja piirihallituksen ohjeiden
mukaisesti,
5) päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta,
6) huolehtia jäsenhankinnasta sekä hyväksyä uudet jäsenet
7) järjestää kokouksia, kursseja, juhla-, koulutus- ja
neuvottelutilaisuuksia yhdistyksen toiminta-alueella,
8) pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista sekä
antaa pyydettäessä tietoja yhdistyksen jäsenluettelosta puolueelle,
piirille ja kunnallisjärjestölle
9) pitää yhteyttä paikkakunnalla toimiviin muihin puolueen
jäsenyhdistyksiin sekä kokoomuslaisiin luottamushenkilöihin
10) huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta ulottuu sen toimintaalueen kaikkiin osiin
11) valita tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin elimiin,
joihin hallituksella on oikeus valita edustajat.


22§ NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä sekä hallituksen
määräämä yksin.


23§ TOIMINTA- JA TILIVUOSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajille tai
tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen
kevätkokousta ja ne on palautettava hallitukselle kaksi (2) viikkoa
ennen yhdistyksen kevätkokousta. Mahdollisen taloudenhoitajan tulee
olla läsnä tilintarkastuksessa.


24§ LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT
Luottamus- ja toimihenkilöiksi voidaan valita vain puolueen
jäsenyhdistysten jäseniä.
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on
1) kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta
2) valvoa, että yhdistyksen toimintaa johdetaan sääntöjen ja
puolueohjelmien mukaisesti sekä puolueen, piirin ja
kunnallisjärjestön johdon ohjeiden ja yhdistyksen päätösten
mukaisesti
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen toiminnan
vilkastuttamiseksi ja toiminnassa ilmenneiden epäkohtien
poistamiseksi
4) pitää yhteyttä piirin toiminnanjohtajaan ja neuvotella hänen
kanssaan yhdistyksen toiminnasta
5) valvoa, että toimihenkilöt sekä neuvottelu- ja toimikunnat
täyttävät tehtävänsä
6) pitää yhteyttä paikkakunnalla toimiviin puolueen ulkopuolisiin
yhteisöihin
Sihteeri
Sihteerin tehtävänä on
1) yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa valmistella hallituksen
ja yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
2) panna täytäntöön hallituksen päätökset sekä sen ohjeiden mukaan
yhdistyksen kokousten päätökset
3) pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa
4) pitää toimintatilastoa
5) laatia ehdotukset yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä seuraavan
vuoden toimintasuunnitelmaksi
6) tehdä määräaikaisaikaisilmoitukset sekä laatia tilastot
kunnallisjärjestölle, piirille ja puolueelle
7) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja laatia tarvittavat asiakirjat
8) vastata yhdistyksen rekisteriasioiden, arkiston ja hallituksen
toimeksiannosta jäsenrekisterin hoidosta.
9) toimittaa tiedotusvälineille tietoja yhdistyksen toiminnasta
10) pitää luetteloa yhteisöjen ja henkilöiden merkkipäivistä.
Sihteerin tehtävät voidaan antaa yhdistyksessä vahvistettua
työnjakoa noudattaen useammalle henkilölle.
Mahdollinen Taloudenhoitaja
Taloudenhoitajan tehtävänä on
1) periä jäsenmaksut ja ilmoittaa hallitukselle kaksi kertaa
vuodessa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä ennen yhdistyksen
varsinaisia kokouksia
2) huolehtia yhdistyksen muiden saatavien perimisestä
3) tallettaa yhdistyksen varat ja hoitaa muuta omaisuutta
4) suorittaa maksut
5) huolehtia varojen hankkimista koskevien suunnitelmien
toteuttamisesta
6) vastata yhdistyksen kirjanpidon hoidosta, tilinpäätöksen
laadinnasta sekä sen esittämisestä hallitukselle
7) laatia ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi hallituksen
käsittelyä varten


V LUKU
VAALIT JA POLIITTINEN TOIMINTA


25§ VALTIOLLISET VAALIT
Ehdokkaiden asettelussa valtiollisten vaalien jäsenäänestykseen
noudatetaan puolueen ja piirin sääntöjä sekä puolueen
jäsenäänestyssääntöä.


26§ KUNTAVAALIT
Se yhdistys kunnassa, minkä puolue on ilmoittanut edustavan puolueen
jäseniä kunnassa, päättää varsinaisessa tai ylimääräisessä
yhdistyksen kokouksessa kuultuaan piirihallitusta, kunnallisvaalien
vaaliliitoista, nimeää kokoomuslaiset ehdokkaat sekä päättää
ehdokaslistojen kokoonpanosta, sijoitusjärjestyksestä ja muista
vaaleihin liittyvistä tärkeimmistä kysymyksistä. Yhdistyksen
varsinainen tai ylimääräinen kokous voi delegoida edellä mainitut
tehtävät yhdistyksen hallitukselle. Päätökset tehdään
puoluekokouksen tai puoluevaltuuston antamien suuntaviivojen
mukaisesti.


27§ YHDISTYS JA VALTUUSTORYHMÄ
Yhdistys tekee valtuustoryhmälle ehdotukset kunnallisiin
luottamustehtäviin valittavista.
Valtuustoryhmän ja yhdistyksen neuvottelevana yhteistyöelimenä
toimivat molempien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Yhteistyöelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Yhteistyöelimen on
- laadittava valtuustokautta varten toimintasuunnitelmaehdotus, joka
käsitellään valtuustoryhmän vaalivuonna pidettävää
järjestäytymiskokousta seuraavassa kokouksessa yhdessä yhdistyksen
hallituksen kanssa,
- järjestettävä muista keskeisistä kunnallispoliittisista
kysymyksistä yhdistyksen ja valtuustoryhmän yhteisiä
neuvottelutilaisuuksia,
- valmisteltava yhdistyksen valtuustoryhmälle ja valtuustoryhmän
yhdistykselle käsiteltäväksi esittämät asiat.
Valtuustoryhmä toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä
yhdistykselle kirjallisen selvityksen edellisen vuoden
toiminnastaan.
Valtuustoryhmän jäsenet ovat velvollisia osallistumaan yhdistyksen
kokouksiin ja raportoimaan kunnallispolitiikan tapahtumista.
Yhdistys tekee kunnallispoliittisen ohjelman seuraavaa
valtuustokautta varten yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa ja
hyväksyy sen kuntavaalivuonna.

Jos kunnassa on kunnallisjärjestö, hoitaa se yhdistykselle tässä
pykälässä määrätyt tehtävät.


VI LUKU
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN


28§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan
ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on
kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään
kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Sääntöjen
muutokselle on saatava puoluehallituksen hyväksyminen.
Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava
piirille käytettäväksi puolueen tarkoitusperien toteuttamiseen
paikkakunnalla.